Gemeenteraad 22 mei 2017

Orgaan:
Gemeenteraad
Locatie:
Burgerzaal
Datum:
maandag 22 mei 2017
Aanvang:
19:30 uur
-

1. Opening

Stukken

-

2. Mededelingen

Stukken

-

3. Definitieve vaststelling van de agenda

Stukken

-

4. Vaststelling van de besluitenlijst van de raadsvergadering op 27 maart 2017

Stukken

-

5. Ingekomen stukken

Stukken

-

6. Verslag perspectiefgesprek 10 april 2017

Stukken

-

7. A. Jaarrekening 2016 van de Veiligheidsregio Limburg-Noord (VRLN).B. Begroting 2018 VRLNC. Aanvulling weerstandsvermogen VRLND. Aanpassen gemeentelijke bijdrage op grond van autonome ontwikkelingen

Stukken

-

8. Zienswijze GR Omnibuzz gewijzigde begroting 2017 en meerjarenperspectief 2019 - 2021

Stukken

-

9. Zienswijze ontwerpbegroting 2018-2022 BsGW

Stukken

-

10. jaarrekening 2016 GR WAA en begroting 2018

Stukken

-

11. Jaarrekening 2016 en de begroting 2018 Gemeenschappelijke regeling Maasveren Limburg Noord

Stukken

-

12. Zienswijze ontwerpbegroting 2018 en verantwoording 2016 Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein

Stukken

-

13. Parkeeronderzoek centrum Reuver | Uitbreiding parkeerplaats Rustoord

Stukken

-

14. Wijzigingen Verordening leerlingenvervoer gemeente Beesel .

Stukken

-

15. Rondvraag

Stukken

-

16. Sluitng

Stukken

-

Vergaderdocumenten.

Stukken

Uitgelicht

Zoeken