Gemeenteraad 18 mei 2015

Orgaan:
Gemeenteraad
Locatie:
Burgerzaal
Datum:
maandag 18 mei 2015
Aanvang:
19:30 uur
-

1. Opening

Stukken

-

2. Mededelingen

Stukken

-

3. Definitieve vaststelling van de agenda

Stukken

-

4. Vaststelling besluitenlijst

Stukken

-

5. Ingekomen stukken

Stukken

-

6. Rekenkamercommissie Beesel

Stukken

-

7. Haalbaarheid onderwijs in greswarenfabriek.

Stukken

-

8. Uitwerking initiatief burgerbos.

Stukken

-

9. Gelegenheid tot het indienen van zienswijzen t.a.v. de jaarrekening 2014 en de begroting 2016 van de gemeenschappelijke regeling MGR SDLN

Stukken

-

10. Ontwerpbegroting BsGW 2016 en ontwerp-meerjarenraming 2016-2020

Stukken

-

11. Jaarrekening 2014 en Begroting 2016 van de Gemeenschappelijke regeling Maasveren Limburg-Noord.

Stukken

-

12. Verslag perspectiefgesprek gemeenteraad-college 14 april 2015

Stukken

-

13. Rondvraag

Stukken

-

14. Sluiting

Stukken

-

Vergaderdocumenten.

Stukken

Uitgelicht

Zoeken