Gemeenteraad 18 december 2017

Orgaan:
Gemeenteraad
Locatie:
Burgerzaal
Datum:
maandag 18 december 2017
Aanvang:
19:30 uur
-

1. Opening

-

2. Mededelingen

Stukken

-

3. Definitieve vaststelling van de agenda

Stukken

-

4. Vaststelling besluitenlijst van de raadsvergadering op 30 oktober 2017 en de Algemene Beschouwingen op 6 en 9 november 2017

Stukken

-

5. Ingekomen stukken

Stukken

-

6. Richtinggevend kader toekomst accommodaties|voorzieningen gemeente Beesel

Stukken

-

7. Raadsconsultatie 1e actualisatie Bestuursafspraken POL-uitwerkingen

Stukken

-

8. Acualisering kadernota paragraaf E Verbonden partijen

Stukken

-

9. Belastingverordeningen 2018

Stukken

-

10. Tweede bestuursrapportage 2017

Stukken

-

11. Nota Reserves en Voorzieningen 2017

Stukken

-

12. Controleprotocol 2017

Stukken

-

13. Herziening exploitatieopzetten grondbedrijf 2017.

Stukken

-

14. Veiligheidsregio Limburg-NoordBestuursrapportage januari t|m juni 2017 + begrotingswijziging nr 2 van 2017

Stukken

-

15. Actualiseren verordeningen en beleidsregels Participatiewet, IOAW en IOAZ

Stukken

-

16. Vaststellen begrotingswijzigingen december 2017

Stukken

-

17. Rondvraag

Stukken

-

18. Sluiting

Stukken

-

Vergaderdocumenten.

Stukken

Uitgelicht

Zoeken