Gemeenteraad 12 december 2016

Orgaan:
Gemeenteraad
Locatie:
Burgerzaal
Datum:
maandag 12 december 2016
Aanvang:
19:30 uur
-

1. Opening

Stukken

-

2. Mededelingen

Stukken

-

3. Definitieve vaststelling van de agenda

Stukken

-

4. Vaststelling besluitenlijst van de raadsvergaderingen op 10 en 31 oktober 2016

Stukken

-

5. Ingekomen stukken

Stukken

-

6. Belastingverordeningen 2017

Stukken

-

7. Tweede bestuursrapportage 2016

Stukken

-

8. Nota activa en afschrijving

Stukken

-

9. Nota Reserves en Voorzieningen 2016

Stukken

-

10. Controleprotocol en Normenkader 2016

Stukken

-

11. Verzamelvoorstel actualisatie verordeningen gemeenteraad

Stukken

-

12. Vaststelling verordening Startersleningen gemeente Beesel 2017

Stukken

-

13. Herziening exploitatieopzetten grondbedrijf 2016

Stukken

-

14. Vangnetregeling Bundeling van uitkeringen inkomensvoorziening aan gemeenten (BUIG) 2016

Stukken

-

15. Vaststelling erfgoedverordening gemeente Beesel 2017.

Stukken

-

16. Raadsvoorstel Digitalisering Mediabestanden voormalige omroep Maas en Grens

Stukken

-

17. BIZ Centrum Reuver - intrekken verordening

Stukken

-

18. Initiatiefvoorstel 'Agenda 22'

Stukken

-

19. Vaststellen begrotingswijzigingen december 2016

Stukken

-

20. Rondvraag

Stukken

-

21. Sluiting

Stukken

-

Vergaderdocumenten.

Stukken

Uitgelicht

Zoeken