Gemeenteraad 09 mei 2016

Orgaan:
Gemeenteraad
Locatie:
Burgerzaal
Datum:
maandag 09 mei 2016
Aanvang:
19:30 uur
-

1. Opening

Stukken

-

2. Mededelingen

Stukken

-

3. Definitieve vaststelling van de agenda

Stukken

-

4. Vaststelling van de besluitenlijst van de raadsvergadering op 14 maart 2016

Stukken

-

5. Ingekomen stukken

Stukken

-

6. Vaststelling Regionale structuurvisie wonen Noord-Limburg.

Stukken

-

7. Vaststelling woonvisie gemeente Beesel 2016-2022

Stukken

-

8. Visie begraafplaatsen

Stukken

-

9. Verslag perspectiefgesprek 4 april 2016

Stukken

-

10. Vaststelling verordening Rekenkamercommissie gemeente Beesel 2016Kennis nemen van:> Jaarverslag 2015> Aangepast onderzoeksprogramma 2015 - 2016> Reglement van Orde 2016> Onderzoeksprotocol 2016

Stukken

-

11. Verordening werkgeverscommissie griffie gemeente Beesel 2016

Stukken

-

12. Voorstel werkgeverscommissie voor urenuitbreiding griffie

Stukken

-

13. Zienswijze ontwerpbegroting 2017 - 2021 BsGW

Stukken

-

14. Regiovisie huiselijk geweld en kindermishandeling

Stukken

-

15. Aanwijzen TC Ruiver als publiek belang

Stukken

-

16. Rondvraag

Stukken

-

17. Sluiting

Stukken

-

Vergaderdocumenten.

Stukken

Uitgelicht

Zoeken