Gemeenteraad 07 december 2015

Orgaan:
Gemeenteraad
Locatie:
Burgerzaal
Datum:
maandag 07 december 2015
Aanvang:
19:30 uur
-

1. Opening

Stukken

-

2. Mededelingen

Stukken

-

3. Definitieve vaststelling van de agenda

Stukken

-

4. Vaststelling van de besluitenlijsten van de raadsvergaderingen op:- 5 oktober 2015- 2 en 5 november 2015 (algemene beschouwingen)

Stukken

-

5. Ingekomen stukken

Stukken

-

6. Tweede bestuursrapportage 2015

Stukken

-

7. Rekenkamerbrief Olympia's Ronde

Stukken

-

8. Nota Reserves en Voorzieningen 2015

Stukken

-

9. Controleprotocol en Normenkader 2015

Stukken

-

10. Nieuwe "Verordening rechtspositie raadsleden, fractievertegenwoordigers en wethouders gemeente Beesel 2015"

Stukken

-

11. Wijzigen tarieven en bepalingen gemeentelijke belastingen

Stukken

-

12. zienswijze Beleidsplan VRLN

Stukken

-

13. Aanpassing Modulaire Gemeenschappelijke regeling in verband met wetswijziging Wet gemeenschappelijke regeling.

Stukken

-

14. Vaststelling bestemmingsplan bebouwde gebieden Beesel herziening Broeklaan.

Stukken

-

15. Gevolgen wetswijziging gemeenschappelijke regelingen voor benoeming raadslid in Gemeenschappelijk Orgaan Toezicht Primair Openbaar Onderwijs.

Stukken

-

16. Gebouwen beheersplan 2015-2018

Stukken

-

17. Herziening exploitatieopzetten grondbedrijf 2015

Stukken

-

18. Vaststellen begrotingswijziging december 2015

Stukken

-

19. Rondvraag.docx

Stukken

-

20. Sluiting

Stukken

-

Moties.

Stukken

-

Vergaderdocumenten.

Stukken

Uitgelicht

Zoeken