Commissie 04 december 2017

Orgaan:
Commissie
Locatie:
Burgerzaal
Datum:
maandag 04 december 2017
Aanvang:
19:30 uur
-

1. Opening

-

2. Mededelingen en goedkeuring verslag d.d. 9 oktober 2017

Stukken

-

3. Richtinggevend kader toekomst accommodaties|voorzieningen gemeente Beesel

Stukken

-

4. Acualisering kadernota paragraaf E Verbonden partijen

Stukken

-

5. Belastingverordeningen 2018

Stukken

-

6. Tweede bestuursrapportage 2017

Stukken

-

7. Nota Reserves en Voorzieningen 2017

Stukken

-

8. Herziening exploitatieopzetten grondbedrijf 2017.

Stukken

-

9. Veiligheidsregio Limburg-NoordBestuursrapportage januari t|m juni 2017 + begrotingswijziging nr 2 van 2017

Stukken

-

10. Raadsconsultatie 1e actualisatie Bestuursafspraken POL-uitwerkingen

Stukken

-

11. Actualiseren verordeningen en beleidsregels Participatiewet, IOAW en IOAZ

Stukken

-

12. Sluiting

-

Vergaderdocumenten.

Stukken

Uitgelicht

Zoeken